พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช

พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ. ๒๓๕๒

เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีแรกได้โปรดเกล้าฯ ให้กระทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างย่อ ต่อมา ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้เต็มตามแบบแผนโบราณประเพณีโดยมีการเตรียมการพระราชพิธี ๓ วันก่อนวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พ.ศ. ๒๓๕๒ - พ.ศ. ๒๓๖๗

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรีเป็นผู้อำนวยการพระราชพิธี การประกอบพระราชพิธีในรัชกาลนี้มีทั้งที่คล้ายกับที่ประกอบขึ้นในรัชกาลที่ ๑ และที่มีเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมบ้าง

พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. ๒๓๖๗ - พ.ศ. ๒๓๙๔

การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัชกาลที่ ๓ นั้น มิได้มีรายละเอียดอย่างครั้งรัชกาลที่ ๒ เพียงแต่กล่าวว่าจัดการพิธีบรมราชาภิเษก เถลิงถวัลยราชสมบัติโดยเยี่ยงอย่างบรรพราชประเพณีสืบๆ มา

พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. ๒๓๙๔ - พ.ศ. ๒๔๑๑

ในรัชกาลนี้ปรากฏว่าได้มีการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการต่างๆ ดำเนินไปตามที่เคยปฏิบัติอันเป็นราชประเพณีสืบต่อมา และมีหลายอย่างที่ประกอบขึ้นพิเศษกว่ารัชกาลก่อน ทั้งการพิธีฝ่ายสงฆ์ และการพิธีฝ่ายพราหมณ์

พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. ๒๔๑๑ – พ.ศ. ๒๔๕๓

ทรงอนุโลมตามแบบอย่างพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงตั้งไว้และที่ได้ทรงประกอบการมาแม้แต่การพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. ๒๔๕๓ – พ.ศ. ๒๔๖๘

การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีขึ้นในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓ และได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยมีการเริ่มเตรียมการประกอบพระราชพิธีในด้านต่างๆ จัดขึ้นตามแบบแผนราชประเพณีที่เคยปฏิบัติมา

พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. ๒๔๖๘ – พ.ศ. ๒๔๗๕

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็ได้สถาปนาขึ้นและประกอบพระราชพิธีตามแบบจารีตประเพณีโบราณ เช่นที่เคยประกอบขึ้นในครั้งรัชกาลก่อนๆ แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยต่างไปบ้างหรือมีการเพิ่มเติมปรับปรุงขึ้นใหม่เล็กน้อย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล
พระอัฐรามาธิบดินทร

พ.ศ. ๒๔๗๗ - พ.ศ. ๒๔๘๙

ทรงตั้งพระทัยจะทรงศึกษาปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนเรียบร้อยแล้วจึงจะเสด็จนิวัติพระนครเป็นการถาวรและจะทรงรับการบรมราชาภิเษกในภายหลัง แต่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

พ.ศ. ๒๔๗๙ – พ.ศ. ๒๕๕๙

ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีเพียง ๒ วัน คือ วันจุดเทียนชัยกับวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งรัชกาลก่อนๆ ทั้งนี้เพราะได้ทรงย่นพิธีให้น้อยลงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในเวลานั้น