เงินทุนดำเนินการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ใช้การรับเงินบริจาคจากประชาชน ส่วนหนึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ส่วนหนึ่ง รัฐบาลออกให้อีกส่วนหนึ่ง และรับบริจาคจากประชาชนอีกส่วนหนึ่ง

อ่านต่อ

รายการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รายการปฏิสังขรณ์ทั้งสิ้น ๔๒ รายการ แบ่งเป็น ๓ แผนก ได้แก่ แผนกพระอุโบสถ แผนกวิหารคตพระระเบียง แผนกหอมณเฑียรธรรม

อ่านต่อ