การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อนสมัยกรุงสุโขทัยและในสมัยกรุงสุโขทัย


ศิลาจารึกที่พบในเขตที่เป็นราชอาณาจักรปัจจุบัน ทำให้ทราบว่ามีการบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค ศิลาจารึกเหล่านี้ใช้เป็นหลักฐานชั้นต้นในการศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์บนแผ่นดินไทยในอดีต และพบว่ามีศิลาจารึกหลายหลักที่มีเรื่องเกี่ยวกับอภิเษกสถาปนาพระมหากษัตริย์ จึงเป็นหลักฐานยืนยันทำให้เข้าใจว่าในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในเขตราชอาณาจักรไทย ลาว และกัมพูชาปัจจุบันนั้น แต่เดิมได้แบ่งแยกกันเป็นรัฐหรืออาณาจักรอิสระที่มีพระมหากษัตริย์ของตน และน่าจะมีการประกอบพระราชพิธีอภิเษกผู้เป็นพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่พุทธศตววรษที่ ๑๒ เป็นอย่างช้าแล้ว และสืบทอดพระราชพิธีนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน